NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B

Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=0.98+0.004/3.0x6.0/22/28.0/50mm
Artikel-Nr.: BW040211.00980
Lager
CHF 48.00 CHF 67.60
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=1.47+0.004/4.0x9.0/21.0/28.0/49.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.01470
Lager lieferbar in ca. 7 Tagen
CHF 74.60
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=2.00+0.004/4.0x12.0/21.0/28.0/49.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.02000
Lager
CHF 67.80
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=2.86+0.004/4.0x17.0/33.0/37.0/65mm
Artikel-Nr.: BW040211.02860
Lager lieferbar in ca. 3 Tagen
CHF 76.70
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=2.87+0.004/4.0x17.0/33.0/37.0/65mm
Artikel-Nr.: BW040211.02870
Lager lieferbar in ca. 3 Tagen
CHF 76.70
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=5.04+0.004/6.0x23.0/50.0/36.0/86.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.05040
Lager lieferbar in ca. 3 Tagen
CHF 103.50
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=5.05+0.004/6.0x23.0/50.0/36.0/86.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.05050
Lager lieferbar in ca. 7 Tagen
CHF 0.00
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=9.00+0.004/10.0x38.0/93.0/133.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.09000
Lager lieferbar in ca. 7 Tagen
CHF 145.90
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=20.00 H7/20.0 x 52/145/195mm
Artikel-Nr.: BW040211.2000H7
Lager
CHF 145.00 CHF 204.00
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=6.97+0.004/8.0x33.0/81.0/36.0/117.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.06970
Lager lieferbar in ca. 7 Tagen
CHF 128.20
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=6.98+0.004/8.0x33.0/81.0/36.0/117.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.06980
Lager lieferbar in ca. 7 Tagen
CHF 128.20
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=6.99+0.004/8.0x33.0/81.0/36.0/117.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.06990
Lager lieferbar in ca. 7 Tagen
CHF 128.20
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=7.01+0.004/8.0x33.0/81.0/36.0/117.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.07010
Lager lieferbar in ca. 7 Tagen
CHF 128.20
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=7.02+0.004/8.0x33.0/81.0/36.0/117.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.07020
Lager lieferbar in ca. 7 Tagen
CHF 128.20
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=7.03+0.004/8.0x33.0/81.0/36.0/117.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.07030
Lager lieferbar in ca. 7 Tagen
CHF 128.20
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=8.97+0.004/8.0x33.0/81.0/36.0/117.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.08970
Lager lieferbar in ca. 7 Tagen
CHF 128.20
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=8.98+0.004/8.0x33.0/81.0/36.0/117.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.08980
Lager lieferbar in ca. 7 Tagen
CHF 128.20
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=8.99+0.004/8.0x33.0/81.0/36.0/117.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.08990
Lager lieferbar in ca. 7 Tagen
CHF 128.20
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=9.01+0.004/10.0x38.0/93.0/133.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.09010
Lager lieferbar in ca. 7 Tagen
CHF 126.10
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=9.02+0.004/8.0x33.0/81.0/36.0/117.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.09020
Lager lieferbar in ca. 7 Tagen
CHF 128.20
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=9.03+0.004/8.0x33.0/81.0/36.0/117.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.09030
Lager lieferbar in ca. 7 Tagen
CHF 128.20
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=10.97+0.004/10.0x38.0/93.0/40.0/133.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.10970
Lager lieferbar in ca. 7 Tagen
CHF 149.30
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=10.98+0.004/10.0x38.0/93.0/40.0/133.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.10980
Lager lieferbar in ca. 7 Tagen
CHF 149.30
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=10.99+0.004/10.0x38.0/93.0/40.0/133.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.10990
Lager lieferbar in ca. 7 Tagen
CHF 149.30
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=11.01+0.004/12.0x44.0/106.0/45.0/151.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.11010
Lager lieferbar in ca. 7 Tagen
CHF 178.70
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=11.02+0.004/12.0x44.0/106.0/45.0/151.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.11020
Lager lieferbar in ca. 7 Tagen
CHF 178.70
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=11.03+0.005/12.0x44.0/106.0/45.0/151.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.11030
Lager lieferbar in ca. 7 Tagen
CHF 178.70
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=0.99+0.004/4.0x6.0/21.5/28.0/49.5mm
Artikel-Nr.: BW040211.00990
Lager
CHF 48.00 CHF 67.60
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=1.00+0.004/4.0x6.0/21.5/28.0/49.5mm
Artikel-Nr.: BW040211.01000
Lager
CHF 59.90
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=1.01+0.004/4.0x6.0/21.5/28.0/49.5mm
Artikel-Nr.: BW040211.01010
Lager
CHF 48.00 CHF 67.60
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=1.02+0.004/4.0x6.0/21.5/28.0/49.5mm
Artikel-Nr.: BW040211.01020
Lager
CHF 48.00 CHF 67.60
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=1.03+0.004/4.0x6.0/21.5/28.0/49.5mm
Artikel-Nr.: BW040211.01030
Lager
CHF 48.00 CHF 67.60
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=1.48+0.004/4.0x9.0/21.0/28.0/49.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.01480
Lager
CHF 49.00 CHF 68.50
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=1.49+0.004/4.0x9.0/21.0/28.0/49.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.01490
Lager
CHF 49.00 CHF 68.80
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=1.50+0.004/4.0x9.0/21.0/28.0/49.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.01500
Lager lieferbar in ca. 7 Tagen
CHF 67.80
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=1.51+0.004/4.0x9.0/21.0/28.0/49.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.01510
Lager
CHF 49.00 CHF 68.80
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=1.52+0.004/4.0x9.0/21.0/28.0/49.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.01520
Lager
CHF 49.00 CHF 68.80
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=1.53+0.004/4.0x9.0/21.0/28.0/49.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.01530
Lager
CHF 49.00 CHF 68.80
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=1.98+0.004/4.0x12.0/21.0/28.0/49.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.01980
Lager
CHF 49.00 CHF 68.80
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=1.99+0.004/4.0x12.0/21.0/28.0/49.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.01990
Lager
CHF 49.00 CHF 68.80
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=2.01+0.004/4.0x12.0/21.0/28.0/49.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.02010
Lager
CHF 49.00 CHF 68.80
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=2.02+0.004/4.0x12.0/21.0/28.0/49.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.02020
Lager
CHF 49.00 CHF 71.50
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=2.03+0.004/4.0x12.0/21.0/28.0/49.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.02030
Lager
CHF 49.00 CHF 68.80
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=2.04+0.004/4.0x12.0/21.0/28.0/49.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.02040
Lager lieferbar in ca. 7 Tagen
CHF 70.40
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=2.05+0.004/4.0x12.0/21.0/28.0/49.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.02050
Lager lieferbar in ca. 7 Tagen
CHF 78.50
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=2.48+0.004/4.0x16.0/31.0/28.0/59.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.02480
Lager
CHF 49.00 CHF 68.80
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=2.49+0.004/4.0x16.0/31.0/28.0/59.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.02490
Lager
CHF 49.00 CHF 68.80
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=2.50+0.004/4.0x16.0/31.0/28.0/59.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.02500
Lager
CHF 67.80
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=2.51+0.004/4.0x16.0/31.0/28.0/59.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.02510
Lager
CHF 49.00 CHF 68.80
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=2.52+0.004/4.0x16.0/31.0/28.0/59.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.02520
Lager
CHF 49.00 CHF 68.80
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=2.53+0.004/4.0x16.0/31.0/28.0/59.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.02530
Lager
CHF 49.00 CHF 68.80
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=2.97+0.004/4.0x17.0/35.0/28.0/62.5mm
Artikel-Nr.: BW040211.02970
Lager
CHF 50.50 CHF 70.80
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=2.98+0.004/4.0x17.0/35.0/28.0/62.5mm
Artikel-Nr.: BW040211.02980
Lager
CHF 50.50 CHF 70.80
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=2.99+0.004/4.0x17.0/35.0/28.0/62.5mm
Artikel-Nr.: BW040211.02990
Lager
CHF 50.50 CHF 70.80
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=3.00+0.004/4.0x17.0/35.0/28.0/62.5mm
Artikel-Nr.: BW040211.03000
Lager lieferbar in ca. 7 Tagen
CHF 84.50
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=3.01+0.004/4.0x17.0/35.0/28.0/62.5mm
Artikel-Nr.: BW040211.03010
Lager
CHF 50.50 CHF 70.80
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=3.02+0.004/4.0x17.0/35.0/28.0/62.5mm
Artikel-Nr.: BW040211.03020
Lager
CHF 50.50 CHF 70.80
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=3.03+0.004/4.0x17.0/35.0/28.0/62.5mm
Artikel-Nr.: BW040211.03030
Lager
CHF 50.50 CHF 70.80
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=3.97+0.004/4.0x19.0/47.0/28.0/75.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.03970
Lager
CHF 59.00 CHF 83.00
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=3.98+0.004/4.0x19.0/47.0/28.0/75.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.03980
Lager
CHF 59.00 CHF 83.00
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=3.99+0.004/4.0x19.0/47.0/28.0/75.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.03990
Lager
CHF 59.00 CHF 83.00
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=4.00+0.004/4.0x19.0/47.0/28.0/75.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.04000
Lager lieferbar in ca. 7 Tagen
CHF 98.40
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=4.01+0.004/4.0x19.0/47.0/28.0/75.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.04010
Lager
CHF 59.00 CHF 83.00
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=4.02+0.004/4.0x19.0/47.0/28.0/75.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.04020
Lager
CHF 59.00 CHF 83.00
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=4.03+0.004/4.0x19.0/47.0/28.0/75.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.04030
Lager
CHF 59.00 CHF 83.00
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=4.97+0.004/6.0x23.0/50.0/36.0/86.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.04970
Lager
CHF 64.50 CHF 91.00
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=4.98+0.004/6.0x23.0/50.0/36.0/86.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.04980
Lager
CHF 64.50 CHF 91.00
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=4.99+0.004/6.0x23.0/50.0/36.0/86.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.04990
Lager
CHF 64.50 CHF 91.00
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=5.00+0.004/6.0x23.0/50.0/36.0/86.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.05000
Lager
CHF 107.50
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=5.01+0.004/6.0x23.0/50.0/36.0/86.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.05010
Lager
CHF 64.50 CHF 91.00
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=5.02+0.004/6.0x23.0/50.0/36.0/86.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.05020
Lager
CHF 64.50 CHF 91.00
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=5.03+0.004/6.0x23.0/50.0/36.0/86.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.05030
Lager
CHF 64.50 CHF 91.00
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=5.97+0.005/6.0x26.0/57.0/36.0/93.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.05970
Lager
CHF 70.00 CHF 98.60
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=5.98+0.005/6.0x26.0/57.0/36.0/93.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.05980
Lager
CHF 70.00 CHF 98.60
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=5.99+0.005/6.0x26.0/57.0/36.0/93.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.05990
Lager
CHF 70.00 CHF 98.60
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=6.00+0.005/6.0x26.0/57.0/36.0/93.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.06000
Lager lieferbar in ca. 7 Tagen
CHF 118.80
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=6.01+0.004/6.0x26.0/57.0/36.0/93.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.06010
Lager
CHF 70.00 CHF 98.60
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=6.02+0.005/6.0x26.0/57.0/36.0/93.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.06020
Lager
CHF 70.00 CHF 98.60
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=6.03+0.005/6.0x26.0/57.0/36.0/93.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.06030
Lager
CHF 70.00 CHF 98.60
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=7.97+0.005/8.0x33.0/81.0/36.0/117.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.07970
Lager
CHF 88.00 CHF 124.00
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=7.98+0.005/8.0x33.0/81.0/36.0/117.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.07980
Lager
CHF 88.00 CHF 124.00
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=7.99+0.005/8.0x33.0/81.0/36.0/117.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.07990
Lager
CHF 88.00 CHF 124.00
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=8.00+0.005/8.0x33.0/81.0/36.0/117.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.08000
Lager lieferbar in ca. 7 Tagen
CHF 147.80
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=8.01+0.005/8.0x33.0/81.0/36.0/117.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.08010
Lager
CHF 88.00 CHF 124.00
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=8.02+0.004/8.0x33.0/81.0/36.0/117.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.08020
Lager
CHF 88.00 CHF 124.00
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=8.03+0.004/8.0x33.0/81.0/36.0/117.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.08030
Lager
CHF 88.00 CHF 124.00
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=8.04+0.005/8.0x33.0/81.0/36.0/117.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.08040
Lager
CHF 88.00 CHF 124.00
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=9.97+0.005/10.0x38.0/93.0/40.0/133.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.09970
Lager
CHF 103.00 CHF 145.00
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=9.98+0.004/10.0x38.0/93.0/40.0/133.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.09980
Lager
CHF 103.00 CHF 145.00
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=9.99+0.005/10.0x38.0/93.0/40.0/133.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.09990
Lager
CHF 103.00 CHF 145.00
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=10.00+0.005/10.0x38.0/93.0/40.0/133.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.10000
Lager lieferbar in ca. 7 Tagen
CHF 157.20
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=10.01+0.005/10.0x38.0/93.0/40.0/133.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.10010
Lager
CHF 103.00 CHF 145.00
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=10.02+0.005/10.0x38.0/93.0/40.0/133.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.10020
Lager
CHF 103.00 CHF 145.00
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=10.03+0.005/10.0x38.0/93.0/40.0/133.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.10030
Lager
CHF 103.00 CHF 145.00
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=10.04+0.005/10.0x38.0/93.0/40.0/133.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.10040
Lager
CHF 103.00 CHF 145.00
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=10.05+0.005/10.0x38.0/93.0/40.0/133.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.10050
Lager
CHF 103.00 CHF 145.00
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=11.97+0.005/12.0x44.0/106.0/45.0/151.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.11970
Lager
CHF 123.50 CHF 173.50
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=11.98+0.005/12.0x44.0/106.0/45.0/151.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.11980
Lager
CHF 123.50 CHF 173.50
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=11.99+0.005/12.0x44.0/106.0/45.0/151.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.11990
Lager
CHF 123.50 CHF 173.50
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=12.00+0.005/12.0x44.0/106.0/45.0/151.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.12000
Lager lieferbar in ca. 7 Tagen
CHF 191.50
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=12.01+0.004/12.0x44.0/106.0/45.0/151.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.12010
Lager
CHF 123.50 CHF 173.50
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=12.02+0.005/12.0x44.0/106.0/45.0/151.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.12020
Lager
CHF 123.50 CHF 173.50
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=12.03+0.005/12.0x44.0/106.0/45.0/151.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.12030
Lager
CHF 123.50 CHF 173.50
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=12.04+0.005/12.0x44.0/106.0/45.0/151.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.12040
Lager
CHF 123.50 CHF 173.50
Aktion!
NC-Reibahle VHM ähnl. DIN 8093 B D=12.05+0.005/12.0x44.0/106.0/45.0/151.0mm
Artikel-Nr.: BW040211.12050
Lager
CHF 123.50 CHF 173.50

Beschreibung

NC-Maschinen-Reibahle I 040211

Vorzugsbaureihe, mit geraden Schaftdurchmessern für die Aufnahme in Hydrodehn-, Hochgenauigkeits- und Schrumpffutter geeignet

Ausführung:

Durchmesser: 0.98 - 20.00
Schneidrichtung: Rechtsschneidend
Scheidstoff: HM, unbeschichtet
Nutrichtung: Drallgenutet
Geometrie: EU-Teilung (ab Durchm. 3 mm) 
Besonderheit: Durchmmesser 0,98-13 mm VHM-Ausführung

Durchmesser 14-20 mm

Linksschräg genutete Ausführung

mit gelötetem HM-Schneidplatten

und Stahlschaft